Lamborn

Nyfäbodarna

Balungstrand

2005 blev norra delen av Övertänger en by för sig: Balungstrand.
Vi är inte många bofasta, men här finns ju sågverket Balungstrands såg AB, en stor industri som ger många arbetstillfällen i Enviken.

Övertänger

Övertänger är en tätort i Envikens socken i Falu kommun vid riksväg 50. Vid småortsavgränsningen 1990 ingick den södra delen av Övertänger i småorten Yttertänger medan resten bildade en separat småort som 1995 kom att ligga utanför båda småorterna. 2015 bildade hela området en tätort.

Byn är omgiven av skogbevuxna berg, med inslag av genomkorsande vattendrag och sjöar. Väster om byn ligger sjön Stora Askakaren och sydost om byn ligger Tängran. Det har varit en utpräglad jordbruksby med inslag av skogsbruk. Industrier som finns i byn är en fönsterfabrik samt ett sågverk. Många är även verksamma som enmansföretagare eller har sin inkomst i närliggande orter.

Byn har haft en landstull som etablerades på 1620-talet och avvecklades under det tidiga 1800-talet. Denna tull var Dalarnas största landtull och varor som skulle transporteras till Falun förtullades där. Tullstationen etablerades norr om bebyggelsen (i närheten av nuvarande stora kraftstation vid utloppet ur sjön Balungen) för att undvika att lokala transporter skulle fastna i tullen. Tullstationen var endast i bruk under vintertiden vid den stora genomfartsvägen mellan (Norge) Hälsingland och Falun (Mälardalen). Sommartid förflyttades tullhanteringen till Backa i Svärdsjö med samma tullpersonal som en tullnär och en tullskrivare. I byn har det funnits sågverk sedan åtminstone 1660-talet.

Under vårterminen 2008 avvecklades byns skola.Image

Yttertänger

Yttertänger är en ort i Envikens socken i Falu kommun belägen vid riksväg 50 cirka 30 km norr om Falun. Orten är präglad av jordbrukslandskap, omgiven av skog och med vattendrag som rinner genom byn. Bebyggelsen avgränsades före 2015 av en separat småort men ingår därefter i tätorten Enviken.

Lurbo

Klockarnäs

Klockarnäs är största byn i Envikens socken efter kyrkbyn och tätorten Enviken. Inom Klockarnäs finns Rönndalens skola, nya sporthallen, fotbollsplan och prästgården. De flesta enfamiljshusen på Kallmora är inom Klockarnäs by. Olika bydelar är Änga, Byn, Lurbo, Holen, Nyhagen, Björkstan, Kallmora, Långnäs och Solhult. Byn sträcker sig alltså även över riksväg 50.

Byn är belägen vid Vågsjön och Klockarnässjön. Centralt finns en liten dansbana som upplevde sin storhetstid under 1960-talet men som fortfarande är en populär festplats inom Rockabillykretsar.

Enviksbyn

Enviksbyn är en ort i Falu kommun i Dalarnas län, belägen öster om Rönndalen i Envikens socken. Bebyggelsen avgränsades före 2015 av en separat småort men ingår därefter i tätorten Enviken.

I byn ligger Envikens gamla kyrka.

Rönndalen

Rönndalen är det ursprungliga namnet på orten Enviken och återfinns för bebyggelsen i södra delen av tätorten.

Envikens nya kyrka byggdes på gränsen mellan byarna Enviksbyn och Rönndalen.

Rönndalen och den närliggande byn Hedgårdarna tillkom ungefär samtidigt omkring år 1660 genom en utflyttning från Kolninggårdarna, en bydel i Enviksbyn. Rönndalen hette från början Rundalen men kom att omkring år 1700 att kallas Rönndalen (run är ett äldre namn på trädet rönn).

Hedgårdarna

Björkboda

Marnäs

Marnäs ligger i det sydvästra hörnet av Envikens socken. 

I byn finns en gammal dansbana av sextiotalstyp, nu i något förfallet skick. 2012 finns dansbanan ej längre att beskåda, scenen och en korvkiosk står dock fortfarande kvar.

I berättelsen om Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna utspelade sig "dramatiska händelser" utspelade sig här på 1520-talet när Gustav Vasa flydde undan den danske kungen Kristian II.