Envikens Fiber EF


Välkommen till årsstämma för Envikens Fiber

Onsdagen den 19 febr 2020  kl 19.00

i Sockenstugan, Rönndalen.

 

Vi inleder med att informera om det aktuella läget för utbyggnaden av fibernätet i vårt område. 

 

Därefter behandlas ärenden enligt vår förenings stadgar:

 
 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

 2. Godkännande av röstlängd

 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. Fastställande av dagordningen

 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

 10.   Verksamhetsplan/budget

 11.   Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

 12.   Val av ordförande

 13.   Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

 14.   Val av revisorer och ersättare

 15.   Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara   

  sammankallande

 1.   Motioner och av styrelsen anmälda ärenden

  1. Styrelseförslag att fortsättningsvis inte bygga fibernät för kabel-TV

  2. Motioner som har inkommit:

 1. Föreningens ekonomi och styrelsens ansvar

 2. Föreningens framtid

 3. Vad ingår i styrelseuppdrag?

 4. Avvikande debitering

 

OBS! Har Du förslag eller synpunkter angående val på stämman är det bra om Du i god tid kontaktar vår valberedning:   

Anders Backman tel 070-517 30 00    eller Kenneth Björ tel 070-740 46 41

 

Protokoll årsmöte 2018

Verksamhetsplan